Köpvillkor

1. Allmänt

SnusStocken Sverige AB org.nr 559246-3672 (”SnusStocken”) driver hemsidan snusstocken.com (”Webbsidan”). Via Webbsidan kan du handla varor från SnusStocken. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som kund (”Kund”) gör en beställning via Webbsidan.

Genom att godkänna SnusStockens Villkor bekräftar Kunden att han/hon har fyllt 18 år, är myndig och har full juridisk rätt att ingå avtal med annan part. Personer under 18 år får inte handla på Webbsidan. Beställning som görs i annan persons namn (urkundsförfalskning), eller på annat sätt som medför att SnusStocken riskerar lida ekonomisk skada, polisanmäls. Varje beställning och Kund granskas även manuellt för högsta säkerhet, eftersom tobak är en vuxenprodukt. SnusStocken tillåter inte heller beställningar eller köp på Webbsidan från personer utanför Sveriges gränser. SnusStockens ordermottagning är helt anpassad för svenska lagmässiga förhållanden och vi kommer inte behandla beställningar som SnusStocken upptäcker kommer från person utanför Sverige. SnusStockens tjänst får endast nyttjas av privatpersoner. SnusStocken förbehåller sig rätten att neka en beställning vid misstanke om att beställningen inte avser Kundens privata bruk. Vid misstanke om att Kunden eller Kundens order inte uppfyller SnusStockens villkor, eller vid misstanke om andra typer av oegentligheter eller missbruk av tjänsten, förbehåller sig SnusStocken rätten att neka eller ändra en Kunds beställning.

SnusStocken strävar efter att informationen på Webbsidan alltid ska vara så korrekt som möjligt, men reserverar sig dock för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbsidan, såsom exempelvis fel i produktbeskrivning, innehållsförteckning, felaktiga priser, och/eller felaktig information angående om en vara finns i lager. SnusStocken har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. SnusStocken ansvarar inte för information inklusive bilder på Webbsidan som kommer från tredje part.

Webbsidan ägs av SnusStocken. Innehållet på Webbsidan ägs av SnusStocken eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från SnusStocken.

2. Beställning och avtal

För att kunna göra ett köp via Webbsidan måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet. När Kunden slutfört en beställning av SnusStocken kommer SnusStocken att skicka en preliminär orderbekräftelse per e-post till Kunden. Denna preliminära orderbekräftelse genereras automatiskt av SnusStocken utan manuell översyn. Ett avtal om köp ingås först när SnusStocken slutligt bekräftat Kundens beställning, vilket sker per e-post efter det att SnusStocken kontrollerat Kundens ålder samt korrigerat eventuella felaktigheter av t.ex. angivet pris, leveranstid etc.

3. Pris och betalning

Alla köp på Webbsidan sker i svenska kronor (SEK). Priserna inkluderar skatt och moms om inte annat anges. Priserna inkluderar inte avgifter avseende frakt, fakturabetalning etc. vilka anges separat i kassan. Det slutliga priset bekräftas av SnusStocken i samband med att den slutliga bekräftelsen skickas till Kunden. I händelse av förändrade skatte- eller momsförhållanden eller annan sådan omständighet inträffar som SnusStocken inte råder över, har SnusStocken rätt att justera priset fram till dagen före leverans. Kunden kan betala på sätt som anges på Webbsidan. Vilken information som behöver anges för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfälle och kunder. Vilka alternativ Kunden erbjuds kan växla från tid till annan. SnusStocken förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller Kunden inte godkänns för det valda betalsättet.

4. Erbjudanden

SnusStocken kan från tid till annan erbjuda olika typer av kampanjer och erbjudanden på Webbsidan. Specifika villkor kan gälla för dessa kampanjer vad avser exempelvis tid då kampanjen gäller och vilka varor som omfattas av kampanjen. SnusStocken förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer varvid dessa Villkor gäller utan ändringar. SnusStocken förbehåller sig rätten att neka eller ändra en Kunds beställning vid misstanke om oegentligheter i samband med Kundens utnyttjande av kampanjen eller erbjudandet.

4. Leverans och transport

Leveransen av Kundens varor sker, om inte annat anges, till den adress Kunden angivit eller till kundens närmaste PostNord ombud. Normal leveranstid är 1-3 arbetsdagar från bekräftad beställning. Förseningar kan dock förekomma och flera arbetsdagar kan tillkomma till denna uppskattade tidsram.

Skulle någon av de beställda varorna ha en betydligt längre leveranstid än övriga varor förbehåller sig SnusStocken att dela upp ordern. Kunden kommer i en sådan situation inte debiteras några extra avgifter för efterföljande leveranser.

Skulle SnusStocken av någon anledning inte kunna leverera Kundens beställning innan utlovad leveranstid meddelas Kunden detta genom e-post eller telefon. Kunden har då möjlighet att häva köpet genom att kontakta kundtjänst på info@snusstocken.se eller telefon 076-6555504 Om Kunden redan betalat för varorna återförs beloppet till det konto som belastades vid köptillfället. Annan ersättning än återbetalning utgår dock inte vid en leveransförsening.

Risken för varan övergår till Kunden när den mottagit sin beställning från SnusStocken. Kunden åtar sig att direkt vid mottagandet undersöka varan för att verifiera att denna är riktig och felfri.

5. Ångerrätt

Kunden har i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning rätt att ångra eller returnera sin beställning inom 14 dagar från den dag då Kunden tog emot beställd vara. Ångerrätten gäller under förutsättning att varan är i väsentligen oförändrat skick och att ingen försegling eller förpackning brutits. En bruten förpackning är exempelvis ett fem- eller tiopack av snusdosor där det förslutna plasthöljet brutits eller tagits bort. Vid Kundens utnyttjande av ångerrätt står Kunden för eventuell kostnad för returfrakt och ansvarar även för varans skick efter det att Kunden mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar från tidpunkten för Kundens meddelande till SnusStocken om att Kunden önskar utnyttja sin ångerrätt.

Vill Kund utnyttja sin ångerrätt ska Kunden kontakta SnusStocken via e-post på info@snusstocken.se eller telefon  076-006 84 72 för erhållande av en fraktetikett. Kunden kan även använda Konsumentverkets ångerblankett, se vidare Konsumentverkets hemsida; https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett Om Kunden redan betalat för varorna, och förutsatt att parterna inte överenskommer om annat, görs en återbetalning till det konto som belastades vid köptillfället. Sådan återbetalning görs normalt sett inom 14 dagar. På det belopp som ska återbetalas har SnusStocken rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

6. Reklamation

Reklamationsrätten omfattar varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Är det fel på någon vara eller om en vara saknas måste Kunden kontakta SnusStockens kundservice på info@snusstocken.se eller telefon  076-006 84 72 så snart som möjligt efter att felet upptäckts. I samband med reklamation ska beställningsnummer samt orsak till reklamationen uppges. Kunden ska begära en fraktetikett som sedan är giltig i 14 dagar. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbsidan. Defekta varor som returernas till SnusStocken bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att varan förpackas på ett sådant sätt att den inte riskerar att skadas. SnusStocken står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods, dvs. för godkända reklamationer. När reklamerad vara returnerats och SnusStocken godkänt reklamationen kompenseras Kunden. SnusStocken ansvar är dock begränsat till varans värde samt eventuella returkostnader. Om Kunden redan betalat för varorna, och förutsatt att parterna inte överenskommer om annat, görs en återbetalning till det konto som belastades vid köptillfället. Sådan återbetalning görs normalt sett inom 14 dagar. SnusStocken förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. I de fall returanledningen är reklamation och fel inte kan påvisas utgår en avgift om 299 kr inkl. moms för kostnader hänförliga till SnusStockens administration, frakt, returfrakt och hantering av ärendet. Försändelser som saknar innehåll återsänds till avsändaren och fraktkostnaden debiteras. Avgiften faktureras med betalningsvillkor 10 dagar netto. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 50 kr samt dröjsmålsränta.

7. Force Majeure

SnusStocken ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som SnusStocken inte kunnat råda över, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelser, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar SnusStocken Kunden om sådan händelse. Har omständigheten varat längre än 2 månader har både Kunden och SnusStocken rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

8. Villkorsändringar

SnusStocken förbehåller sig rätten att göra ändringar i Villkoren när som helst i tiden och utan Kundens föregående godkännande. Varje sådan ändring publiceras på Webbsidan. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren genom nytt köp eller besök på Webbsidan alternativt 10 dagar efter det att SnusStocken informerat Kunden om ändringarna.

9. Bestämmelsers giltighet

Om en eller flera bestämmelser i dessa Villkor är ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av någon domstol eller tillsynsmyndighet ska detta inte påverka återstående bestämmelsers giltighet.

10. Överlåtelse

SnusStocken äger rätt att, utan Kundens medgivande, helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter hänförliga till Villkoren.

11. Tvist

SnusStocken målsättning är alltid att Kunden ska vara så nöjd som möjligt. Skulle parterna inte komma överens utan tvist uppstår, åtar sig SnusStocken att följa beslut från Allmänna Reklamationsnämnden. Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR). ARN: https://www.arn.se/ Allmänna Reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm EU ODR: https://ec.europa.eu/odr

12. Bolagsinformation

SnusStocken Sverige AB

Tjärhovsgatan 3

116 21 STOCKHOLM

Org.nr. 559246-3672

Momsregistreringsnummer: SE559246367201

Kontaktinformation: SnusStockens kundservice

E-post: info@snusstocken.com

Telefon:  076-006 84 72

Dessa villkor har senast uppdaterats 2023-10-01